Runstens Hembygdsförening Vår- & sommarprogram 2023

30 april kl 19.00 Valborgsmässofirande i Tornlunden. Elden tänds kl 20.00
Korvförsäljning, kaffeservering och lotteri.

11 maj kl 18.30 Årsmöte i Tornlunden. Kaffeservering.
Lennart Nilsson berättar om Mysingedagboken.

Bouleturnering i sommar
intresserad?
Kontakta Leif Rydberg, 072-530 78 86, för information senast 14 maj.

6 juni kl 12.00 Nationaldagsfirande i Himmelsberga

23 juni Midsommarfirande i Lopperstad. Samling kl 13.30 för avfärd med traktor och vagn till blomsteräng och blomplockning. Dansen börjar kl 15.00. Servering och lotteri.

22 juli kl 13.00 Byvandring i Lopperstad. Lennart Nilsson guidar. Kaffeservering

30 juli och 20 augusti kl 13.00 Friluftsgudstjänst i Tornlunden

Årsstämma för Runstens Intresseförening

Välkomna till årsstämma för Runstens Intresseförening onsdagen den 15 mars 2023 kl 18.30 i Församlingshemmet.

Vi fikar tillsammans, Emma har bakat! Efter Årsmötet berättar Susanne Forslund om det pågående Mittlandsprojektet 2022-2024, som länsstyrelsen driver tillsammans med alla aktörer som på något sätt är aktiva i Mittlandet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för årsstämman
 4. Val av sekreterare för årsstämman
 5. Val av 2 justerare för årsstämman, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelsen för 2022
 9. Kassarapport
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Årsstämmans val a) val av 3 ordinarie styrelseledamöter på två år. c) val av ordförande bland styrelsens ledamöter, mandattid ett år d) val av 1 styrelsesuppleant på två år. e) val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på ett år f) val av 3 ledamöter till valberedning på ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Medlemsavgiftens fastställande
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7
 15. Mötet avslutas


Ett stort grattis till vinnarna av Gyllene Pumpan 2022!

Christer Larsson och Annika Svenneheim på Runstens Gård och Gårdsbutik.

JURYNS MOTIVERING
Runstens socken har alltid varit en genuin jordbruksbygd. Här har generation efter generation levt på att bruka jorden. Christer Larsson och Annika Svenneheim, som driver Runstens gård, är både traditionsbärare och lantbrukare i tiden. Gården drivs ekologiskt med inriktning på nöt- och lammproduktion. Dikor, ungdjur, får och lamm hjälper till att hålla de vackra sjömarkerna öppna – naturbetesmarker som har utformats genom tusentals års bete och slåtter. Utöver växtodling och djurproduktion är gårdsbutiken och ett eget Krav-certifierat styckeri en viktig del av verksamheten. I butiken säljs lamm- och nötkött från gården, lammskinn och hantverk i lammskinn och andra produkter från lokala producenter.  Hos Annika och Christer arbetar också fem bordercollies som håller ordning på tackorna och lammen. På Runstens gård pågår i SLU:s regi också ett försöksprojekt med odling av lupiner – en växt som enligt forskarna har stor potential att bli en viktig gröda i Sverige som foder och livsmedel – framtidens proteinkälla för både människor och djur.