• Runstens Intresseförening

Runstens Intresseförening

Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa. Den bildades 1992 och har under åren arbetat med många projekt, som rört bl a affär, skola, äldreboende och hemsida.

År 2009 genomfördes den första stora påskfestivalen i socknen med aktiviteter för hela familjen. ”Den Stora Äggröran” genomfördes årligen på påskafton till och med 2017. Äggröran blev en stor succé, som lockade tusentals besökare. Den bidrog till att sätta Runsten på kartan och spred sig över Öland, som lanseras som Påskön. 2018 gjorde festivalen en paus, huvudsakligen p g a brist på parkeringsplatser, då de möjliga vallåkrarna var nyplöjda. Därefter har ingen Äggröra genomförts, men vem vet? Kanske några nya eldsjälar tar vid…

Under 2011 avslutades ett Leaderprojekt ”Välkommen till Runsten”, där turistinformation om Runsten och dess 11 byar togs fram. Den visas i en informationshytt vid kyrkan och på informationstavlorna i Lerkaka och Spjutterum.

Intresseföreningen har även deltagit i anläggande och uppsikt av vandringsleden ”Från Borg till Borg”, som går från Gråborg till Ismantorps borg, samt den utvidgning från Vanserum, via sjömarkerna från Lopperstad till södra Runsten och åter till Mittlandet vid Dyestad. 

Den här hemsidan, runstenoland.se, är också ett resultat av föreningens arbete.

Under senare år har det anordnats  ett ”stormöte”under hösten för att informera om vad som är på gång i bygden. Särskilt nyinflyttade är välkomna!

2019 sålde föreningen föreningshuset, Hantverkshuset, som föreningen ägt sedan 1996. Då hade vävgruppen flyttat till Rungården och ingen aktivitet eller förening behövde lokalen. Idag används vinsten för att medfinansiera projekt som bidrar till ”Bygdens bästa”. (länk)

Utegymmet invid Runstens förskola har byggde Intresseföreningen, i samarbete med Borgholms kommun som var medfinansiär. Den invigdes påsken 2021.

I styrelsen ingår 2023 Susanne Rundlöf Forslund (ordförande), Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemar (sekreterare), Thomas Nyborg och Peter Olsson, Hans Ingels, Lotta Magnusson och Gunnell Danielsson.

För mer information om föreningen kontakta ordföranden Susanne Rundlöf Forslund, tel 073-540 41 92. 

MEDLEMSAVGIFT är 50 kr per person och kan betalas till  Swish 123 287 5987 eller bankgiro 5957-1372.

Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

Integritetspolicy/GDPR 

Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

GDPR

(General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår kassör om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter                                                                                               

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Det gäller namn, adress, telefon och e-post. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om föreningens verksamhet. 

Vi sparar uppgifterna endast så länge det är relevant för underlag till verksamhetsberättelse och röstlängd till årsmöten och ev extra stämmor. Anordnas kursverksamhet eller studiecirkel behövs ditt personnummer för rapportering till studieförbund. Det lämnas in i samband med anmälan till kurs/cirkel. Sitter du med i styrelsen kommer ditt namn att registreras på vår hemsida. Kassörs och ordförandes personuppgifter lämnas till vår bank.

Vi berättar om vår verksamhet på bygdens hemsida och facebook-sida. Vi publicerar foto endast efter samtycke. För vuxna gäller muntlig överenskommelse och för minderåriga ber vi om skriftligt godkännande av vårdnadshavare.

Vi skickar inte längre ut signerade dokument om det inte krävs i ansökningar eller avtal. Vi lägger inte heller signerade dokument på hemsidan. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer i bygden med information som är relevant för dig som medlem.

Med vänliga hälsningar

Runstens Intresseförenings styrelse

2024-02-28

Susanne Rundlöf Forslund 

ordförande

Inför årsmötet 2024-03-20

Förslag från styrelserna i Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening

Styrelserna föreslår en sammanslagning av Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening. Båda föreningarnas styrelser anser att detta är en bra lösning för föreningarna och bygden. Den verksamhet som bedrivs i Naturvårdsföreningen kommer att kunna ske inom Intresseföreningen, vars stadgar godkänner arbetsgrupper inom föreningen med särskild verksamhet.

Beslut om sammanslagning kommer att tas på båda föreningarnas årsmöten våren 2024. Båda föreningarnas stämmor måste godkänna sammanslagningen för att den ska bli aktuell.

Vid en sammanslagning av föreningarna kommer;

  • en arbetsgrupp för skötsel av Grindmossen att bildas. 
  • det skötselstöd för våtmarken som Naturvårdsföreningen har, att överföras till den juridiska personen Runstens intresseförening.
  • naturvårdsföreningens tillgångar i första hand att användas för skötseln av Grindmossen, alternativt på annat sätt ”främja naturvården i Runsten med omnejd”.

Runstens Intresseförening                                             Runstens Naturvårdsförening

2024-02-28                                                2024-02-28

Susanne Forslund                                                           Lena Norling

Ordförande                                                                     Ordförande

Utdrag ur intresseföreningens stadgar:

§ 1 Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa.

§24 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i viss verksamhet till arbetsgrupp eller enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande hålla styrelsen informerad om arbetet. Arbetsgrupp kan ha, och besluta om, egen ekonomi i enlighet med budgetförslag som förankrats i styrelse eller föreningsstämma. Revision sker i vanlig ordning även för arbetsgruppernas verksamhet.

Utdrag ur Naturvårdsföreningens stadgar:

§2 Naturvårdsföreningen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening med syfte att främja naturvården i Runsten med omnejd.

Runstens Intresseförenings Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen

Styrelsen för Runstens intresseförening har bestått av åtta personer, varav tre suppleanter. Ordförande har varit Susanne Rundlöf Forslund. Styrelseledamöter har varit Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemark (sekreterare), Thomas Nyborg och Lotta Magnusson. Styrelsesuppleanter har varit Gunnel Andersson, Hans Ingels och Peter Olsson.

Årsstämman hölls den 15 mars. Efter årsmötet fikade vi tillsammans och Susanne Rundlöf Forslund berättade om det pågående samverkans- och kunskapsprojektet i Mittlandet som pågår 2022–2024.

Förutom den konstituerande mötet som hölls i anslutning till stämman, har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten under året, den 8 februari, 17 maj, 13 september och 10 oktober. Vissa frågor har behandlats via mail och messenger.

Bygdens Bästa-projekt 

  • Runstens hembygdsförening har genomfört renoveringen och ombyggnaden av hembygdsgården, Tornlunden. Intresseföreningens styrelse inbjöds till en träff den 16 augusti, då Tornlunden visades upp och det omfattande arbetet beskrevs. Efter slutredovisning av arbete och ekonomi betalades beviljat bidrag ut; 400 000 kronor. 
  • RMIF upprustning av lekplatsen och större redskapsbod vid fotbollsplanen Runvallen har ännu inte genomförts. De har beviljats ett bidrag på 127 000 kronor (40% av kostnaden), vilket kommer att utbetalas när arbetet slutförts. 
  • Boken om Hyltan trycktes försommaren 2023 och en presentation för boende i Hyltan och deras familjer och släktingar hölls i författaren Ulf Lindströms trädgård i juli. 8 700:- lämnas i bidrag för tryck av Intresseföreningen. Hans Ingels och Susanne R Forslund deltog vid träffen.
  • Utegymmet är klart. Kostnaden blev totalt 155 000:-, vilket kommunen står för i sin helhet. Belysning har vi efterlyst från kommunen, som ser över frågan. Förskolan behöver också bättre belysning.
  • Tre av fyra skyltar till butiken bekostades av Intresseföreningen, 6 420:- . 

Butik 24/7 och Pizzeria har öppnat i socknen under året. Intresseföreningen har hälsat dem välkomna med blommor och ”Lycka till”. Föreningen ska så långt möjligt stötta de nya företagarna, genom att handla hos dem när vi anordnar aktiviteter. 

Thomas Nyborg är föreningens kontaktperson för Butiksägarna och den aktör som visat intresse för att etablera en mack i bygden.

Hemsidan

Hemsidemöten har hållits vid fyra tillfällen under året (19 april, 11 oktober, 1 november, 15 november). En inbjudan skickades till föreningar och intresserade (via FB-gruppen). En liten grupp personer har visat intresse och har börjat uppdatera befintlig hemsida. Hösten 2024 upphör vårt nuvarande avtal och därefter kommer vi att lansera en ny hemsida, vilken redan börjat byggas upp tillsammans med ”hemsidegruppen”. Om denna grupp, kompletterad med representanter från fler föreningar kan bli en aktiv redaktion återstår att se.

Runstensbygdens stormöte

Stormöte hölls i Rungården, Spjuttrum, torsdagen den 9 november. Nya i bygden var särskilt välkomna. Runstens Intresseförening bjöd på pizzaslices. 

På programmet stod:

Butiken 24/7. Ägarna Andreas och Ida berättade och vi fick chansen att ställa frågor och tipsa dem om utbud m.m.

Hemsidan och sociala medier. Peter Olsson och Per Wixe berättade kort om vad som hänt, hur en ny hemsida kan se ut och vad som krävs av föreningarna i bygden för att det ska fungera.

Leader-projektet Byberedskap presenterades av projektledaren Christina Thorstensson. Vad behöver vi i bygden lära oss, planera och förbereda inför en kommande kris-situation?

GDPR

Styrelsen har diskuterat föreningens hantering av personuppgifter och formulerat detta i en skrivelse. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut till alla medlemmar.

Övrigt

Den 9 mars visades Sven Ekbergs film ”Turism på Öland” i Rungården. Det är en dokumentärfilm om Ölandsturismens historia från 1850 till 2020. Stor uppslutning visades från bygden, men även långväga besökare kom. 

RMIFs damcup i fotboll som hölls i december beviljades åter ett bidrag, denna gång 1500:- kronor. 

Runsten 2024-03-20

                                                   Susanne Forslund                                  Yvonne Rydberg                                  Emelie Folkemark

                                                   Lotta Magnusson                                  Thomas Nyborg                                    

                                                   Peter Olsson                                           Gunnel Andersson                               Hans Ingels

Byberedskap – för att stärka beredskap och gemenskap i bygden

Välkommen den 1 februari klockan 18.30-ca 21.30 till en träff i Rungården i Spjutterum.

Under kvällen kommer vi att kartlägga vilka resurser och utmaningar som finns för att klara en kris. Kartläggningen kommer ta upp det vi i Runsten tycker är viktigast. Det kan handla om bland annat vatten, el, värme och trygghet. 

Din kunskap och erfarenhet är värdefull och vi hoppas du har möjlighet att vara med.

Mötet leds av Christina Thorstensson, Coompanion Kalmar län. Information ges också av Magnus Areskog, Borgholms kommuns säkerhetssamordnare.

Efter kartläggningen kommer vi att fördjupa oss i några frågor som vi prioriterar under träffen och det gör vi i mindre arbetsgrupper där du också är välkommen att vara med. 

Vi knyter ihop säcken vid ytterligare en träff, där vi skapar en handlingsplan som alla känner sig trygga med. Satsningen Byberedskap erbjuder också olika utbildningar som presenteras vid träffarna och som vi kan välja att anordna i bygden. 

Vi bjuder på kvällsfika. Välkommen med din anmälan till enggardensanna@gmail.com.

Frågor om Byberedskap: christina@coompanion.se

Byberedskap är en pilot där vi testar en metod för att ge ökad krisberedskap och gemenskap. Satsningen är finansierat av Sydost Leader och sker i nära samverkan med kommuner, länstyrelse och andra parter som har erfarenhet av en stärkt krisberedskap och gemenskap.

Byberedskap ge ökad krisberedskap, ett leaderprojekt med Coompanion Kalmar län

På Stormöte i Rungården den 9:e november,  projektledaren Christina Thorstensson, från Coompanion Kalmar län, informerade om leaderprojektet Byberedskap. 

Ett fyrtiotal som samlades från Runstensbygden är intresserad av projektet. När vi kan skapa en handlingsplan tillsammans för att planera, förbereda för ökad krisberedskap då är vi rustad och redo om oväntade händelser skulle inträffas. Att stärka vårt beredskap och gemenskap i Runsten är ett långsiktigt mål. Kartläggning ska skapa trygghet , hållbarhet och identifierar områden som vi behöver stärker våra kunskaper om, som HLR -utbildning, utbildning om kriskost och energigemenskaper.

Nästa möte om Byberedskap:

i Rungården, torsdagen

den 1 februari 2024, kl 18.30– 21.30 i Rungården