Författararkiv

Runsten Öland

Runstens Intresseförening

Inför årsmötet 2024-03-20

Förslag från styrelserna i Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening

Styrelserna föreslår en sammanslagning av Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening. Båda föreningarnas styrelser anser att detta är en bra lösning för föreningarna och bygden. Den verksamhet som bedrivs i Naturvårdsföreningen kommer att kunna ske inom Intresseföreningen, vars stadgar godkänner arbetsgrupper inom föreningen med särskild verksamhet.

Beslut om sammanslagning kommer att tas på båda föreningarnas årsmöten våren 2024. Båda föreningarnas stämmor måste godkänna sammanslagningen för att den ska bli aktuell.

Vid en sammanslagning av föreningarna kommer;

  • en arbetsgrupp för skötsel av Grindmossen att bildas. 
  • det skötselstöd för våtmarken som Naturvårdsföreningen har, att överföras till den juridiska personen Runstens intresseförening.
  • naturvårdsföreningens tillgångar i första hand att användas för skötseln av Grindmossen, alternativt på annat sätt ”främja naturvården i Runsten med omnejd”.

Runstens Intresseförening                                             Runstens Naturvårdsförening

2024-02-28                                                2024-02-28

Susanne Forslund                                                           Lena Norling

Ordförande                                                                     Ordförande

Utdrag ur intresseföreningens stadgar:

§ 1 Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa.

§24 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i viss verksamhet till arbetsgrupp eller enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande hålla styrelsen informerad om arbetet. Arbetsgrupp kan ha, och besluta om, egen ekonomi i enlighet med budgetförslag som förankrats i styrelse eller föreningsstämma. Revision sker i vanlig ordning även för arbetsgruppernas verksamhet.

Utdrag ur Naturvårdsföreningens stadgar:

§2 Naturvårdsföreningen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening med syfte att främja naturvården i Runsten med omnejd.

Runstens Intresseförenings Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen

Styrelsen för Runstens intresseförening har bestått av åtta personer, varav tre suppleanter. Ordförande har varit Susanne Rundlöf Forslund. Styrelseledamöter har varit Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemark (sekreterare), Thomas Nyborg och Lotta Magnusson. Styrelsesuppleanter har varit Gunnel Andersson, Hans Ingels och Peter Olsson.

Årsstämman hölls den 15 mars. Efter årsmötet fikade vi tillsammans och Susanne Rundlöf Forslund berättade om det pågående samverkans- och kunskapsprojektet i Mittlandet som pågår 2022–2024.

Förutom den konstituerande mötet som hölls i anslutning till stämman, har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten under året, den 8 februari, 17 maj, 13 september och 10 oktober. Vissa frågor har behandlats via mail och messenger.

Bygdens Bästa-projekt 

  • Runstens hembygdsförening har genomfört renoveringen och ombyggnaden av hembygdsgården, Tornlunden. Intresseföreningens styrelse inbjöds till en träff den 16 augusti, då Tornlunden visades upp och det omfattande arbetet beskrevs. Efter slutredovisning av arbete och ekonomi betalades beviljat bidrag ut; 400 000 kronor. 
  • RMIF upprustning av lekplatsen och större redskapsbod vid fotbollsplanen Runvallen har ännu inte genomförts. De har beviljats ett bidrag på 127 000 kronor (40% av kostnaden), vilket kommer att utbetalas när arbetet slutförts. 
  • Boken om Hyltan trycktes försommaren 2023 och en presentation för boende i Hyltan och deras familjer och släktingar hölls i författaren Ulf Lindströms trädgård i juli. 8 700:- lämnas i bidrag för tryck av Intresseföreningen. Hans Ingels och Susanne R Forslund deltog vid träffen.
  • Utegymmet är klart. Kostnaden blev totalt 155 000:-, vilket kommunen står för i sin helhet. Belysning har vi efterlyst från kommunen, som ser över frågan. Förskolan behöver också bättre belysning.
  • Tre av fyra skyltar till butiken bekostades av Intresseföreningen, 6 420:- . 

Butik 24/7 och Pizzeria har öppnat i socknen under året. Intresseföreningen har hälsat dem välkomna med blommor och ”Lycka till”. Föreningen ska så långt möjligt stötta de nya företagarna, genom att handla hos dem när vi anordnar aktiviteter. 

Thomas Nyborg är föreningens kontaktperson för Butiksägarna och den aktör som visat intresse för att etablera en mack i bygden.

Hemsidan

Hemsidemöten har hållits vid fyra tillfällen under året (19 april, 11 oktober, 1 november, 15 november). En inbjudan skickades till föreningar och intresserade (via FB-gruppen). En liten grupp personer har visat intresse och har börjat uppdatera befintlig hemsida. Hösten 2024 upphör vårt nuvarande avtal och därefter kommer vi att lansera en ny hemsida, vilken redan börjat byggas upp tillsammans med ”hemsidegruppen”. Om denna grupp, kompletterad med representanter från fler föreningar kan bli en aktiv redaktion återstår att se.

Runstensbygdens stormöte

Stormöte hölls i Rungården, Spjuttrum, torsdagen den 9 november. Nya i bygden var särskilt välkomna. Runstens Intresseförening bjöd på pizzaslices. 

På programmet stod:

Butiken 24/7. Ägarna Andreas och Ida berättade och vi fick chansen att ställa frågor och tipsa dem om utbud m.m.

Hemsidan och sociala medier. Peter Olsson och Per Wixe berättade kort om vad som hänt, hur en ny hemsida kan se ut och vad som krävs av föreningarna i bygden för att det ska fungera.

Leader-projektet Byberedskap presenterades av projektledaren Christina Thorstensson. Vad behöver vi i bygden lära oss, planera och förbereda inför en kommande kris-situation?

GDPR

Styrelsen har diskuterat föreningens hantering av personuppgifter och formulerat detta i en skrivelse. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut till alla medlemmar.

Övrigt

Den 9 mars visades Sven Ekbergs film ”Turism på Öland” i Rungården. Det är en dokumentärfilm om Ölandsturismens historia från 1850 till 2020. Stor uppslutning visades från bygden, men även långväga besökare kom. 

RMIFs damcup i fotboll som hölls i december beviljades åter ett bidrag, denna gång 1500:- kronor. 

Runsten 2024-03-20

                                                   Susanne Forslund                                  Yvonne Rydberg                                  Emelie Folkemark

                                                   Lotta Magnusson                                  Thomas Nyborg                                    

                                                   Peter Olsson                                           Gunnel Andersson                               Hans Ingels

Årsmöte

Välkommen till årsmöte för

Runstens Intresseförening

onsdagen den 20 mars 2024,

18.30 i Församlingshemmet.

Vi bjuder på fika och en presentation av Jan-Erik Bengtsson om

”Grindmossen – dess restaurering, skötsel och värden”.

Välkomna!

Susanne Rundlöf Forslund

Ordföranden

Årsmöteshandlingarna ligger under fliken Runstens Intresseförening senast den 10 mars.

Musik- och pizzakväll i Tornlunden – kan det bli bättre?

Torsdag 22 februari kl 18.00 träffas vi mysiga Tornlunden och beställer pizza från Runstens Pizzeria.
Sen blir det musik av The Ebintra Trio, som består av Gunnar Palm, Arontorp, Daniel Wood, Norra Bäck, och Emma Ebintra från Lerkaka. Trion spelar och sjunger blandad musik med rötterna i Syd- och Nordamerika.
Ingen entré; frivilligt bidrag läggs ”i hatten”.
Arrangör: Runstens hbf