Runstens Intresseförenings Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen

Styrelsen för Runstens intresseförening har bestått av åtta personer, varav tre suppleanter. Ordförande har varit Susanne Rundlöf Forslund. Styrelseledamöter har varit Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemark (sekreterare), Thomas Nyborg och Lotta Magnusson. Styrelsesuppleanter har varit Gunnel Andersson, Hans Ingels och Peter Olsson.

Årsstämman hölls den 15 mars. Efter årsmötet fikade vi tillsammans och Susanne Rundlöf Forslund berättade om det pågående samverkans- och kunskapsprojektet i Mittlandet som pågår 2022–2024.

Förutom den konstituerande mötet som hölls i anslutning till stämman, har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten under året, den 8 februari, 17 maj, 13 september och 10 oktober. Vissa frågor har behandlats via mail och messenger.

Bygdens Bästa-projekt 

  • Runstens hembygdsförening har genomfört renoveringen och ombyggnaden av hembygdsgården, Tornlunden. Intresseföreningens styrelse inbjöds till en träff den 16 augusti, då Tornlunden visades upp och det omfattande arbetet beskrevs. Efter slutredovisning av arbete och ekonomi betalades beviljat bidrag ut; 400 000 kronor. 
  • RMIF upprustning av lekplatsen och större redskapsbod vid fotbollsplanen Runvallen har ännu inte genomförts. De har beviljats ett bidrag på 127 000 kronor (40% av kostnaden), vilket kommer att utbetalas när arbetet slutförts. 
  • Boken om Hyltan trycktes försommaren 2023 och en presentation för boende i Hyltan och deras familjer och släktingar hölls i författaren Ulf Lindströms trädgård i juli. 8 700:- lämnas i bidrag för tryck av Intresseföreningen. Hans Ingels och Susanne R Forslund deltog vid träffen.
  • Utegymmet är klart. Kostnaden blev totalt 155 000:-, vilket kommunen står för i sin helhet. Belysning har vi efterlyst från kommunen, som ser över frågan. Förskolan behöver också bättre belysning.
  • Tre av fyra skyltar till butiken bekostades av Intresseföreningen, 6 420:- . 

Butik 24/7 och Pizzeria har öppnat i socknen under året. Intresseföreningen har hälsat dem välkomna med blommor och ”Lycka till”. Föreningen ska så långt möjligt stötta de nya företagarna, genom att handla hos dem när vi anordnar aktiviteter. 

Thomas Nyborg är föreningens kontaktperson för Butiksägarna och den aktör som visat intresse för att etablera en mack i bygden.

Hemsidan

Hemsidemöten har hållits vid fyra tillfällen under året (19 april, 11 oktober, 1 november, 15 november). En inbjudan skickades till föreningar och intresserade (via FB-gruppen). En liten grupp personer har visat intresse och har börjat uppdatera befintlig hemsida. Hösten 2024 upphör vårt nuvarande avtal och därefter kommer vi att lansera en ny hemsida, vilken redan börjat byggas upp tillsammans med ”hemsidegruppen”. Om denna grupp, kompletterad med representanter från fler föreningar kan bli en aktiv redaktion återstår att se.

Runstensbygdens stormöte

Stormöte hölls i Rungården, Spjuttrum, torsdagen den 9 november. Nya i bygden var särskilt välkomna. Runstens Intresseförening bjöd på pizzaslices. 

På programmet stod:

Butiken 24/7. Ägarna Andreas och Ida berättade och vi fick chansen att ställa frågor och tipsa dem om utbud m.m.

Hemsidan och sociala medier. Peter Olsson och Per Wixe berättade kort om vad som hänt, hur en ny hemsida kan se ut och vad som krävs av föreningarna i bygden för att det ska fungera.

Leader-projektet Byberedskap presenterades av projektledaren Christina Thorstensson. Vad behöver vi i bygden lära oss, planera och förbereda inför en kommande kris-situation?

GDPR

Styrelsen har diskuterat föreningens hantering av personuppgifter och formulerat detta i en skrivelse. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut till alla medlemmar.

Övrigt

Den 9 mars visades Sven Ekbergs film ”Turism på Öland” i Rungården. Det är en dokumentärfilm om Ölandsturismens historia från 1850 till 2020. Stor uppslutning visades från bygden, men även långväga besökare kom. 

RMIFs damcup i fotboll som hölls i december beviljades åter ett bidrag, denna gång 1500:- kronor. 

Runsten 2024-03-20

                                                   Susanne Forslund                                  Yvonne Rydberg                                  Emelie Folkemark

                                                   Lotta Magnusson                                  Thomas Nyborg                                    

                                                   Peter Olsson                                           Gunnel Andersson                               Hans Ingels

Runsten Öland

Runstens Intresseförening