Bygdens bästa

Runstens Intresseförenings hus är sålt. Nu är det dags att låta vinsten ”bidra till bygdens bästa”, vilket är hela syftet med föreningen.

Under några år framöver vill vi bidra till Runstensbygdens utveckling. Det kan handla om att bidra till renovering av byggnader, restaurering av miljöer eller skapande av platser som gör vår bygd än mer attraktiv att bo i och besöka. Eller kanske något helt annat?

Har du eller din förening en god idé svår att förverkliga eller behov av pengar för att göra det där som behövs? Då kan ni söka bidrag hos Intresseföreningen. Första möjligheten är till våren 2020. Senast den 30 mars ska ansökan ha kommit till Intresseföreningen. Därefter fördelar vi årets pott.

Tidsplan
Intresseföreningens årsmöte i februari 2020 kommer att ta ställning till hur prioriteringen ska göras mellan projekt. Det kommer troligen att handla om; Värdet för bygden? Hur många invånare som har glädje av projektet? Hur attraktiviteten för bygden ökar? Nyttan i förhållande till kostnaden? etc.

Ansökningarna för denna första ansökningsomgång ska ha kommit in till Intresseföreningens styrelse senast den 30 mars 2020.

Intresseföreningens styrelse fattar under april 2020 beslut om vilka projekt som ska beviljas i den första ansökningsomgången.  

Ekonomi
Första utbetalningen sker när projektet beviljats och föreningarna är överens om projektets mål och ekonomi. Ca 20 procent av bidraget utbetalas först när projektet är avslutat och redovisat.

Medlen är ett bidrag och ska inte fullt ut finansiera ett projekt. I budgeten kan ”eget arbete” ingå för att medfinansiera ett projekt. ”Eget arbete” är frivilligt, obetalt arbete och kan beräknas som 200:-/tim (vuxen över 15 år).

För fleråriga projekt kan utbetalning ske årligen under förutsättning att projektet fortskrider och har kostnader. 

Kostnaderna måste kunna styrkas. 

Om projektet inte genomförs enligt plan ska pengarna återbetalas.

Ansökan ska innehålla

  • Föreningens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter
  • Projektets namn
  • Vad som ska göras och hur det bidrar till ”bygdens bästa”
  • Budget 
  • Finansiering 
  • Tidsplan
  • Utdrag ur styrelse- eller årsmötesprotokoll där beslut fattats om projektet, dess ekonomi samt att ansökan ska ske.
  • Projektet ska helst vara avslutat inom 2 år. Är det stora projekt kanske det kan delas upp. Det går att söka medel för utredningar, planering och/eller genomförande.
  • Ordförandens underskrift 

Ansökan ska skickas till:
Runstens Intresseförening, att. Susanne Rundlöf Forslund, Runsten 1, 386 94 Färjestaden

Runsten Öland

Runstens Intresseförening