Restaurering Vanserum – Bäck, Länstyrelsen

De restaurerande avverkningar som Länsstyrelsen haft på gång i Vanserum-Bäckområdet i denna vända är i princip avslutade.
VanserumBäckskog

 

Återstår att hämta del av virket, allt det flis som ska ut och reparation av körskadorna. Riset behöver ligga och barra av sig något halvår åtminstone, så de båda senare kan dra ut på tiden ända till slutet av 2017. (Entreprenören ville ogärna behöva göra reparationer 2 ggr). Vi på Länsstyrelsen tycker dock att man valt en bra tidpunkt för utkörning, då det varit torrt och bra väder denna höst, så det är mest på enstaka platser körskador kommer att behöva åtgärdas, bl.a. längs vandringsleden norrut från den nya vändplanen.

 

– Inför avverkningarna fick markägarna själva avgöra huruvida de ville att Länsstyrelsen skulle göra åtgärderna åt dem, eller om de ville göra det själva, alternativt att vi återkommer om ett par år och då troligen ringbarkar den gran som finns kvar i reservatet. De som valt att vara med i denna vända får det netto som granavverkningarna innebär. Några markägare har egna granavverkningar på gång inom kort.

 

– I norra delen av reservatet (norr om den restaurerade vägen), där det redan betas, är det sökt restaureringsbidrag för att ytterligare förbättra skogsbetesmarkstrukturen. Det är Länsstyrelsen som i samarbete med markägare och djurhållare står för åtgärden. Luckiga betade lövskogar med vidkroniga träd och myllrande våtmarker är den målbild vi i första hand arbetar mot i hela reservatet. Att få bort granen är ett viktigt steg i detta arbete. Länsstyrelsen har dock inte möjlighet att hålla egna djur, så där är vi beroende av att det finns intresserade djurhållare. Om det inte finns får vi försöka efterlikna miljön efter bästa förmåga ändå. Då kommer det dock att bli fråga om tätare lövskogar i dessa delar.

VanserumBäckbro

 

– Angående bron i Vanserums malm har den varit ett sorgebarn under hela processen. Vi har utrett och prövat ett flertal alternativ (detta var ursprungligen inte ens huvudalternativ), men samtliga har fallit av olika skäl; det har inte löst sig med körning i åkerkanterna, orimligt dyra kostnader vid större nya vägbyggen, större ingrep än vad som nu blivit fallet i bymiljön etc. I samråd med vägsamfällighetens ledning, byinvånare som varit med och byggt bron, entreprenörer med vägbyggnadsskunskap hamnade vi i detta som den minst dåliga lösningen. Skyltningen ska enligt uppgift ha rejält med marginal, men från 4 ton till 10 tons boggitryck eller mer är förstås steget stort. Vi delar därför förstås bybornas oro för huruvida bron håller eller ej, men det var som sagt den minst dåliga lösningen, även om den inte skulle hålla och vi då bli tvungna att bygga om den igen. När själva vägbygget pågick var det lätt att rätta till det grus som låg på sprängmattan med tätare mellanrum. Nu är det mest lastbilarna som kör, och då är det en extra utgift att köra dit maskiner för att jämna ut. Det gör vi förstås ändå av och till.

 

– Vanserum-Bäcks naturreservat är kanske mest känd för Lindsmossen, med sin fantastiska flora och fjärilsfauna, och mossen låg därför länge i fokus för våra åtgärder. Området har dock även imponerande trädvärden, inte minst med dess vidkroniga ekar. Så förutom Lindsmossen har vi här ett av Mittlandsskogens finaste skogsreservat, inte minst norr om mossen. Förutom den här typen av restaureringsåtgärder har det t.ex. tagit sig uttryck i form av försöksverksamhet med ”ekveteranisering”, där man med aktiva åtgärder på medelålders ek försöker få till de funktioner som äldre ekar har. Detta för att de akut hotade arter som idag lever på de få kvarvarande jätteekarna på Öland ska ha någonstans att ta vägen den dagen deras nuvarande värdträd dör. Att överbrygga det gapet är för övrigt temat i ett planerat EU-projekt i kustskogarna väster om Mittlandsskogen, men det är en helt annan historia.

 

– mer information finns bl.a. på http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/Pages/vanserum-back.aspx.

 

Daniel Cluer

Länsstyrelsen i Kalmar

 

 

 

 

Runsten Öland

Runstens Intresseförening