Byberedskap Runsten

– Vad gör vi utan vatten i kranen? om avloppet inte fungerar? eller om vi blir utan el? Om bygden blir isolerad hur klarar vi det? Om människor blir hemlösa eller när vårdbehövande inte kan bo kvar hemma, hur hjälper vi varandra? Det är mycket var och en av oss inte känner till, så vi behöver lära av varandra och planera!

Vad händer vid något slag av kris som berör oss i Runsten? Det diskuterade 20 personer vid ett möte i februari. Det bildades några grupper – en tittar på vattenförsörjningen och en på vilka mötesplatser vi har där det finns värme och kanske hjälp att få. På torsdag den 11 april, 18.00 ses vi i Församlingshemmet. Då ska vi sammanfatta vad vi kommit fram till och vad vi vill lyfta på kommande möten. Kom gärna, vi behöver bli fler!

Vill du vetat mer? vara med och planera för eventuell kris härhemma? eller bara diskutera dessa viktiga frågor är du välkommen till Rungården, tisdagen den 16 april i, 18.00. Då blir det ett nytt möte med projektledaren Christina Thorstensson från Coompanion.

Framöver kommer det bl.a. att bli utbildning i Hjärt- och lungräddning och en kurs i kriskost. Kanske kan vi också ordna utbildning i att förvara mat om elen försvinner, exempelvis att torka.

Välkomna!

Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

Integritetspolicy/GDPR 

Runstens Intresseförenings hantering av dina personuppgifter

GDPR

(General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter ber vi dig läsa igenom följande information och ge ditt samtycke till behandling av era personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig. Hör av dig till vår kassör om du har frågor om dina personuppgifter i vårt medlemsregister.

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter                                                                                               

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Det gäller namn, adress, telefon och e-post. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om föreningens verksamhet. 

Vi sparar uppgifterna endast så länge det är relevant för underlag till verksamhetsberättelse och röstlängd till årsmöten och ev extra stämmor. Anordnas kursverksamhet eller studiecirkel behövs ditt personnummer för rapportering till studieförbund. Det lämnas in i samband med anmälan till kurs/cirkel. Sitter du med i styrelsen kommer ditt namn att registreras på vår hemsida. Kassörs och ordförandes personuppgifter lämnas till vår bank.

Vi berättar om vår verksamhet på bygdens hemsida och facebook-sida. Vi publicerar foto endast efter samtycke. För vuxna gäller muntlig överenskommelse och för minderåriga ber vi om skriftligt godkännande av vårdnadshavare.

Vi skickar inte längre ut signerade dokument om det inte krävs i ansökningar eller avtal. Vi lägger inte heller signerade dokument på hemsidan. 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer i bygden med information som är relevant för dig som medlem.

Med vänliga hälsningar

Runstens Intresseförenings styrelse

2024-02-28

Susanne Rundlöf Forslund 

ordförande

Inför årsmötet 2024-03-20

Förslag från styrelserna i Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening

Styrelserna föreslår en sammanslagning av Runstens Intresseförening och Runstens Naturvårdsförening. Båda föreningarnas styrelser anser att detta är en bra lösning för föreningarna och bygden. Den verksamhet som bedrivs i Naturvårdsföreningen kommer att kunna ske inom Intresseföreningen, vars stadgar godkänner arbetsgrupper inom föreningen med särskild verksamhet.

Beslut om sammanslagning kommer att tas på båda föreningarnas årsmöten våren 2024. Båda föreningarnas stämmor måste godkänna sammanslagningen för att den ska bli aktuell.

Vid en sammanslagning av föreningarna kommer;

  • en arbetsgrupp för skötsel av Grindmossen att bildas. 
  • det skötselstöd för våtmarken som Naturvårdsföreningen har, att överföras till den juridiska personen Runstens intresseförening.
  • naturvårdsföreningens tillgångar i första hand att användas för skötseln av Grindmossen, alternativt på annat sätt ”främja naturvården i Runsten med omnejd”.

Runstens Intresseförening                                             Runstens Naturvårdsförening

2024-02-28                                                2024-02-28

Susanne Forslund                                                           Lena Norling

Ordförande                                                                     Ordförande

Utdrag ur intresseföreningens stadgar:

§ 1 Föreningens uppgift är att verka för bygdens bästa.

§24 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i viss verksamhet till arbetsgrupp eller enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande hålla styrelsen informerad om arbetet. Arbetsgrupp kan ha, och besluta om, egen ekonomi i enlighet med budgetförslag som förankrats i styrelse eller föreningsstämma. Revision sker i vanlig ordning även för arbetsgruppernas verksamhet.

Utdrag ur Naturvårdsföreningens stadgar:

§2 Naturvårdsföreningen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening med syfte att främja naturvården i Runsten med omnejd.

Runstens Intresseförenings Verksamhetsberättelse för 2023

Styrelsen

Styrelsen för Runstens intresseförening har bestått av åtta personer, varav tre suppleanter. Ordförande har varit Susanne Rundlöf Forslund. Styrelseledamöter har varit Yvonne Rydberg (kassör), Emelie Folkemark (sekreterare), Thomas Nyborg och Lotta Magnusson. Styrelsesuppleanter har varit Gunnel Andersson, Hans Ingels och Peter Olsson.

Årsstämman hölls den 15 mars. Efter årsmötet fikade vi tillsammans och Susanne Rundlöf Forslund berättade om det pågående samverkans- och kunskapsprojektet i Mittlandet som pågår 2022–2024.

Förutom den konstituerande mötet som hölls i anslutning till stämman, har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten under året, den 8 februari, 17 maj, 13 september och 10 oktober. Vissa frågor har behandlats via mail och messenger.

Bygdens Bästa-projekt 

  • Runstens hembygdsförening har genomfört renoveringen och ombyggnaden av hembygdsgården, Tornlunden. Intresseföreningens styrelse inbjöds till en träff den 16 augusti, då Tornlunden visades upp och det omfattande arbetet beskrevs. Efter slutredovisning av arbete och ekonomi betalades beviljat bidrag ut; 400 000 kronor. 
  • RMIF upprustning av lekplatsen och större redskapsbod vid fotbollsplanen Runvallen har ännu inte genomförts. De har beviljats ett bidrag på 127 000 kronor (40% av kostnaden), vilket kommer att utbetalas när arbetet slutförts. 
  • Boken om Hyltan trycktes försommaren 2023 och en presentation för boende i Hyltan och deras familjer och släktingar hölls i författaren Ulf Lindströms trädgård i juli. 8 700:- lämnas i bidrag för tryck av Intresseföreningen. Hans Ingels och Susanne R Forslund deltog vid träffen.
  • Utegymmet är klart. Kostnaden blev totalt 155 000:-, vilket kommunen står för i sin helhet. Belysning har vi efterlyst från kommunen, som ser över frågan. Förskolan behöver också bättre belysning.
  • Tre av fyra skyltar till butiken bekostades av Intresseföreningen, 6 420:- . 

Butik 24/7 och Pizzeria har öppnat i socknen under året. Intresseföreningen har hälsat dem välkomna med blommor och ”Lycka till”. Föreningen ska så långt möjligt stötta de nya företagarna, genom att handla hos dem när vi anordnar aktiviteter. 

Thomas Nyborg är föreningens kontaktperson för Butiksägarna och den aktör som visat intresse för att etablera en mack i bygden.

Hemsidan

Hemsidemöten har hållits vid fyra tillfällen under året (19 april, 11 oktober, 1 november, 15 november). En inbjudan skickades till föreningar och intresserade (via FB-gruppen). En liten grupp personer har visat intresse och har börjat uppdatera befintlig hemsida. Hösten 2024 upphör vårt nuvarande avtal och därefter kommer vi att lansera en ny hemsida, vilken redan börjat byggas upp tillsammans med ”hemsidegruppen”. Om denna grupp, kompletterad med representanter från fler föreningar kan bli en aktiv redaktion återstår att se.

Runstensbygdens stormöte

Stormöte hölls i Rungården, Spjuttrum, torsdagen den 9 november. Nya i bygden var särskilt välkomna. Runstens Intresseförening bjöd på pizzaslices. 

På programmet stod:

Butiken 24/7. Ägarna Andreas och Ida berättade och vi fick chansen att ställa frågor och tipsa dem om utbud m.m.

Hemsidan och sociala medier. Peter Olsson och Per Wixe berättade kort om vad som hänt, hur en ny hemsida kan se ut och vad som krävs av föreningarna i bygden för att det ska fungera.

Leader-projektet Byberedskap presenterades av projektledaren Christina Thorstensson. Vad behöver vi i bygden lära oss, planera och förbereda inför en kommande kris-situation?

GDPR

Styrelsen har diskuterat föreningens hantering av personuppgifter och formulerat detta i en skrivelse. Den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan och skickas ut till alla medlemmar.

Övrigt

Den 9 mars visades Sven Ekbergs film ”Turism på Öland” i Rungården. Det är en dokumentärfilm om Ölandsturismens historia från 1850 till 2020. Stor uppslutning visades från bygden, men även långväga besökare kom. 

RMIFs damcup i fotboll som hölls i december beviljades åter ett bidrag, denna gång 1500:- kronor. 

Runsten 2024-03-20

                                                   Susanne Forslund                                  Yvonne Rydberg                                  Emelie Folkemark

                                                   Lotta Magnusson                                  Thomas Nyborg                                    

                                                   Peter Olsson                                           Gunnel Andersson                               Hans Ingels