Årsstämma för Runstens Intresseförening

Välkomna till årsstämma för Runstens Intresseförening onsdagen den 15 mars 2023 kl 18.30 i Församlingshemmet.

Vi fikar tillsammans, Emma har bakat! Efter Årsmötet berättar Susanne Forslund om det pågående Mittlandsprojektet 2022-2024, som länsstyrelsen driver tillsammans med alla aktörer som på något sätt är aktiva i Mittlandet.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för årsstämman
 4. Val av sekreterare för årsstämman
 5. Val av 2 justerare för årsstämman, tillika rösträknare
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelsen för 2022
 9. Kassarapport
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Årsstämmans val a) val av 3 ordinarie styrelseledamöter på två år. c) val av ordförande bland styrelsens ledamöter, mandattid ett år d) val av 1 styrelsesuppleant på två år. e) val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant på ett år f) val av 3 ledamöter till valberedning på ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 13. Medlemsavgiftens fastställande
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 7
 15. Mötet avslutas


Runsten Öland

Runstens Intresseförening