Trollsländor vid Grindmossen

Grindmossen är en fantastisk miljö för trollsländor. Naturvårdsföreningen anordnade den 11 augusti en exkursion under ledning av Helena Lager för att få lite mer kunskap om trollsländor och idéer hur den framtida skötseln av Grindmossen bör utformas.

I fjol liknade Grindmossen en öken – så här ser den ut i dagsläget.


Naturvårdsföreningens exkursion vid Grindmossen samlade knappt 20 medlemmar för att tillsammans med Helena Lager titta närmre på trollsländor. Tyvärr var det ganska blåsigt så inte precis idealiskt för trollsländor men ändå lyckades vi fånga och artbestämma 6 olika arter. Vid Grindmossen har 37 olika trollsländearter observerats vilket är en fantastisk mångfald då det i Sverige finns sammanlagt 58 bofasta arter registrerade.

Inom miljösektorn finns det tyvärr olika uppfattning om den rensning av kransalger föreningen gjorde i augusti 2018. Huvudsyftet med den ursprungliga restaureringen 2012 var att kvarhålla vatten med hjälp av ett dämme för att minska utsläpp i Östersjön, skapa lekvatten för gädda och återskapa den tidigare sjön. Men det kan finnas rödlistade kransalger i Grindmossen som därför ska skyddas. Föreningen går nu vidare med att försöka artbestämma vilka kransalger det handlar om i Grindmossen för att därefter tillsammans med Länsstyrelsen bli överens om den framtida skötselplanen.

Runsten Öland

Runstens Intresseförening